-A A +A

Suuntaaja 1/2018: Ruumiillinen erilaisuus ja yksinäisyys

Ti, 27/03/2018 - 14:07
Ruumiilliseen erilaisuuteen liittyvät yksinäisyyden kuvaukset kertovat ulkopuolisuudesta ja näkymättömyydestä. Näkymättömyys voi merkitä sekä huomiotta jäämistä että henkilön muiden ominaisuuksien piiloutumista näkymättömiin ruumiillisen erilaisuuden alle.

Yksinäisyys on viime vuosina yhä useammin nostettu esiin ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia uhkaavana asiana (ks. esim. Saari 2010). Vaikka yksinäisyyttä on tutkittu enimmäkseen ikääntyvien ongelmana, se voi kohdata kaikenikäisiä. Esimerkiksi selkäydinvammaisista huomattavan osan on todettu kärsivän yksinäisyydestä (Robinson-Whelen & al. 2016). Tässä artikkelissa tarkastelemme vammaisuuteen liittyvää yksinäisyyttä.

Yksinäisyyden käsite on monitulkintainen. Tässä tarkoitamme sillä kielteiseksi koettua tilaa, jossa henkilö on vailla kaipaamiansa sosiaalisia yhteyksiä tai yhteenkuuluvuutta. Koettu yksinäisyys voi juontua sosiaalisten kontaktien puutteesta, mutta myös toisten seurassa koetusta erillisyydestä. Yksinäisyyden lähi-ilmiöitä ovat sosiaalinen eristyneisyys eli ihmissuhteiden vähäisyys, tarkoituksellinen vetäytyminen ihmissuhteista ja toivottu, myönteiseksi koettu yksinolo. Yksinäisyys ei aina ole pysyvä olotila vaan usein tilannesidonnaista, vaiheittaista ja eri tavoin elämänkulkuun kytkeytyvää (Tiilikainen 2016a ja b).

Yksinäisyys kietoutuu monin tavoin kokemukseen ruumiillisesta erilaisuudesta ja sen mukanaan tuomasta ulkopuolisuudesta, näkymättömyydestä ja häpeästä.

Suomen Akatemian rahoittaman Ruumiillisen erilaisuuden tarinat -tutkimushankkeen tutkijoiden kirjoittaman artikkelin aineistona on vammaiseksi itsensä määrittävien henkilöiden omaelämäkerrallisia kirjoituksia, joista on poimittu esiin erilaisia yksinäisyyteen ja koettuun ruumiilliseen erilaisuuteen liittyviä teemoja. Kirjoitukset kuuluvat Kynnys ry:n ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) keräämään ”Vammaisena Suomessa 2013–2014” -kokoelmaan. Kirjoituksissa kerrotaan yksinäisyydestä osana arkipäiväisiä tapahtumia ja muuttuvia elämäntilanteita. Yksinäisyys kietoutuu monin tavoin kokemukseen ruumiillisesta erilaisuudesta ja sen mukanaan tuomasta ulkopuolisuudesta, näkymättömyydestä ja häpeästä.

Lue koko artikkeli

Tuoreen Suuntaajan teemana on yksinäisyys, köyhyys ja merkityksellisyys. Minkälaisia yksinäisyyden kokemuksia ruumiillinen erilaisuus tuottaa? Voiko yksinäisyyden kierteestä päästä irti? Miten pienituloisuus nakertaa osallisuutta? Entä miltä köyhyys näyttää vammaisen henkilön arjessa? Lue Suuntaaja 1/2018