Lausunnot ja kannanotot | Aspa
-A A +A

Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot

6.7.2017 Lausunto lakiehdotuksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

Aspa-säätiö on antanut sosiaali- terveysministeriölle lausunnon koskien lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista. Lue lausunto lakiehdotuksesta vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

27.3.2017 Lausunto Valinnanvapauslakiuudistuksesta

Aspa-säätiö on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle lausunnon asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lue Aspan lausunto Valinnanvapauslakiuudistuksesta

13.11.2016 Lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle 

Lue Aspan lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 227/2016 vp) laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain sekä aravarajoituslain muuttamisesta

9.11.2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Lue Aspan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriölle

12.8.2016 Lausunto ympäristöministeriölle asumisen investointiavustusten muutoksista

Aspa on vastannut ympäristöministeriön lausuntopyyntöön koskien erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen myönnettävistä investointiavustuksista annettua lakia.

Lue Aspan lausunto

5.8.2016 Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Aspan mielestä luonnoksessa esitetyn valtioneuvoston asetuksen vaikuttavuutta ja sisältöä tulee arvioida 10.6.2016 voimaan astuneen YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen 4. artiklan sanamuodon mukaisesti: ”Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella.”

Lue Aspan koko lausunto

12.1.2016: Vetoomus Euroopan parlamenttiin: Palveluiden kilpailutukset loukkaavat ihmisoikeuksia

Kolme kehitysvammaista henkilöä ja heidän vanhempansa ovat tehneet Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle vetoomuskirjelmän, jossa he pyytävät selvitystä siitä, loukkaavatko kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutukset vammaisten ihmisten syrjintäkieltoa sekä haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Lue koko vetoomus

18.8.2015: Lausunto ympäristöministeriölle erityisryhmien asumista koskevaan lakiesitykseen

Aspa-säätiö pitää tärkeänä, että valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämä avustus kohdistetaan laaja-alaisesti yleisesteettömiin, tavanomaisesta poikkeavia tila- ja varusteratkaisuja sekä kohtuullisia asumiskustannuksia tarjoaviin asuntoratkaisuihin.
 Lue koko lausunto

9.6.2015: Vammaisten eläkkeensaajien asumistuen leikkaus on peruttava

Suomen 40 vammaisjärjestöä vaatii hallitusta peruuttamaan ohjelmassa olevan tavoitteen, joka siirtäisi eläkkeensaajat yleisen asumistuen piiriin. Uusi hallitusohjelma iskee kipeimmin pienituloisiin, kansaneläkkeen varassa eläviin vammaisiin kansalaisiin. Indeksijäädytys, lääkekorvausten pienentäminen, taksimatkakorvausten omavastuun suurentaminen, sähkö-, kiinteistö- sekä lämmityspolttoaineiden verojen korotukset sekä palvelumaksujen nostot ovat kohtuuttomia pienituloisille. Kun eläkkeensaajien asumistukea pitäisi elämisen kustannusten nousun vuoksi nostaa, hallitus on sitä heikentämässä. 

Lue koko tiedote

28.4.2015: Lausunto ympäristöministeriölle asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuusraportista

Aspa-säätiö pitää tärkeinä ja kannatettavina esityksinä että palveluasumisen tarpeen kehitystä seurataan ja investointiavustukset suunnataan sen mukaisesti. 

Lue koko lausunto

14.4.2015: Ehdokkaat irrottaisivat vammaisten palvelut kilpailutuksista

Kaksi kolmesta eduskuntavaalien ehdokkaasta jättäisi vaikeasti vammaisten ihmisten välttämättömät palvelut kilpailutusten ulkopuolelle. Kilpailutuksen nähdään heikentävän heidän elämänlaatuaan ja vaarantavan osallisuuden itseä koskevissa päätöksissä. 

Lue koko tiedote