-A A +A

Suuntaaja 3/2011 Vammaispalvelut muutoksessa

Suuntaaja 3/2011 Vammaispalvelut muutoksessa

Osallisuus ja yhdenvertaisuus eivät tämän päivän Suomessa toteudu YK:n vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoittamalla tavalla.
Asuin 70-luvulla vuoden verran Keuruulla, missä on vuosikymmenien ajan järjestetty heinäkuussa ”kaiken kansan markkinat”. Tuo paripäiväinen tilaisuus on todella suosittu.
Järjestöjä on monenlaisia ja jokaisella omat tavoitteensa. Monien haasteiden edessä suuremmatkin järjestöt ovat yksinään liian pieniä. Se nostaa esiin kysymyksen yhteistyöstä.
Tulevaisuutta tehdään jo tänään. Lupausten ja vammaisten ihmisten kokeman todellisuuden välimatkan umpeen kurominen on vammaisvammaispolitiikan suuri haaste.
Henkilökohtaisen avun uudistus on toteutunut hyvin. Avunsaajien määrä lisääntyi odotetusti ja kustannuslisäys pysyi hallituksen esityksen puitteissa.
Vammaistutkimuksen professuuria on suunniteltu kymmenisen vuotta, mutta käydyt keskustelut eivät ole aiemmin johtaneet konkreettisiin suunnitelmiin.
Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen päämääränä on lisätä vammaisten henkilöiden osallisuutta, vahvistaa lähipalveluja sekä turvata erityisosaaminen vammaispalveluissa.
Kuusikko-työryhmät tuottavat raportteja Suomen suurimpien kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista.
Erityisryhmä on käsitteenä monisisältöinen. Se viittaa ryhmään, jossa on jotain erityistä.
YK:n vammaissopimus velvoittaa Suomea kehittämään yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus elää ja asua muun väestön joukossa.
FDUV, joka on lyhennys sanoista Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, on ruotsinkielisten kehitysvammaisten ja heidän omaisten edunvalvontajärjestö Suomessa.
Hankintalain kohteena ovat tavarat, palvelut ja rakennusurakat. Tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää yhteisöjen tasapuolista kohtelua hankinnoissa.
Maamme sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristö on kokenut muutamia suuria muutoskausia sitten Suomen Köyhäinhoitovirkailijain yhdistyksen perustamisen jälkeen. Näistä yhtä elämme paraikaa.