Perheiden tukipalvelut

Perhepalvelut on tarkoitettu perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä.

Joskus elämäntilanne voi muuttua niin, että perhe tarvitsee apua arjen sujumiseen.

Perhetyö perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn, perheen voimavarat ja vahvuudet sekä tarpeet huomioivaan suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perhetyössä vahvistetaan perheenjäsenten omia voimavaroja, suojaavia tekijöitä ja toimintakykyä liittyen vanhemmuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä arjen taitoihin.

Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä. Tai perheellä on tuen tarvetta kriisin, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Perhetyöllä edistetään perheen hyvinvointia ja tuetaan itsenäiseen selviämiseen. 

Voimavaroja perheille

Perhetyö sisältää tapaamiset, asiointiavun, ohjauksen ja neuvonnan sekä lasten tarpeiden huomioimisen. Perhetyötä tehdään perheen kotona sekä perheen muissa toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon sekä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa on erityisen tärkeää.

Perhetyötä toteutetaan yhteistyössä perheen läheisten, viranomaisten, hoitotahojen ja muun verkoston kanssa.

Perheellä on mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan, jolla vahvistetaan perheiden omia voimavaroja. Tavoitteena on yhteistoiminta ja vuorovaikutus toisten perheiden kanssa, asioiden käsittely sekä erilaisten taitojen harjoittelu ryhmässä.

Perhetyöhön ohjataan sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kautta. Tilaaja-asiakas (lastensuojelu tai sosiaalityö) tekee aina päätöksen palvelusta ja myöntää palvelun.

Erityisen tuen perhetyö

Erityisen tuen perhetyön tarkoituksena on tukea perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä tuen tarpeiden ja ongelmatilanteiden suurenemista. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen kehityksen turvaaminen tai lapsen suojelun tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen ja perheen tuen tarpeeseen vastaaminen.

Palvelun kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkaana olevat 0-17 vuotiaat lapset ja heidän perheensä.

Tehostettu perhetyö

Tehostetun perhetyön tarkoituksena on vahvistaa ja korjata perheen itsenäisen selviytymisen edellytyksiä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelyn lähtökohtana on lapsen suojelu ja tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin vaikuttaminen.

Perhetyö kohdentuu asiakkaan omien voimavarojen käyttöönoton tukemiseen ja vahvistamiseen. Palveluun kuuluu erityisesti pyrkimys perheen vuorovaikutuksen parantamiseen. Palvelulla pyritään myös ehkäisemään raskaampien palveluiden tarvetta.

Lapsiperheen kotipalvelu

Lapsiperheen kotipalvelu on ensisijaisesti tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista apua, jonka keskeisenä tavoitteena on perheen oman elämänhallinnan ja voimavarojen vahvistuminen. Lapsiperheen kotipalvelua myönnetään perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona.

­­Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Tilanteissa, joissa lapsi ei voi tavata vanhempaansa turvallisesti kotona tai vanhempien järjestämässä paikassa, voidaan lapsen oikeus molempiin vanhempiin turvata tuetun tai valvotun tapaamisen tai valvotun tapaamisvaihdon avulla. Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti.

Lisätietoa perheiden tukipalveluista

Lisätietoa sinulle sopivista palveluista saat soittamalla Aspan ilmaiseen palvelunumeroon 0800 302 003. Palveluneuvonta vastaa kesällä arkisin klo 9-12. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai palautelomakkeemme kautta.

palvelut@aspa.fi