Työntekijä ja asiakas istuvat pöydän ääressä.

Asumispalvelut

Tarjoamme yksilölliset ratkaisut asiakkaan ja hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti. Me olemme asumisen asiantuntijoita, mutta asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Parhaat ratkaisut löydämme yhdessä.

Tavoitteenamme on laadukas palvelu. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja käytössämme on asiakaskokemukseen ja palautteeseen perustuva jatkuvan parantamisen malli. Seuraamme palvelujemme vaikuttavuutta: asiakkaan kuntoutumisen polut, tulevaisuuden suuntautuminen, unelmat ja haaveet.

Teemme mitä lupaamme – Kunnioitamme toisiamme – Toimimme vastuullisesti 

Aspa Palvelut Oy 

Aspa Palvelut tuottaa yksilöllisiä asumispalveluja.

 • Yhteiskunnallinen yritys
 • ~ 1 600 asiakasta
 • ~ 40 Aspa-kotia  
 • ~ 400 työntekijää
 • Perustettu 2006

Tarjoamamme palvelut

Ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Ympärivuorokautisessa palve- luasumisessa asiakkaamme asuvat vuokralla omissa esteettömissä asunnoissaan ja saavat tarvitsemansa itsenäiseen asumiseen liittyvät palve- lut kotiinsa. Henkilökunta on paikalla joka päivä vuorokauden ympäri, jotta apua on saatavilla aina tarpeen mukaan. 

Yhteisöllinen asuminen 

Yhteisöllinen asuminen on tarkoitet- tu ihmisille, jotka tarvitsevat sään- nöllistä tukea useita kertoa päivässä arjen sujumiseen omassa kodissaan. Yhteisöllisessä asumisessa asiakas asuu omassa asunnossaan lähellä Aspa-kodin yhteistiloja. 

Tuettu asuminen 

Tuettu asuminen auttaa arjessaan tukea tarvitsevaa ihmistä pärjäämään itsenäisesti omassa kodissaan. Tue- tun asumisen palvelu sopii henkilölle, joka selviytyy päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti, mutta eri syistä johtuen tarvitsee kuitenkin tukea ja apua arkeensa. 

Päiväaikainen toiminta 

Päiväaikainen toiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä toimin-
taa, jonka tavoitteena on edistää osallisuutta, vahvistaa arjen taitoja ja tukea itsenäisen elämän edelly- tyksiä. Toiminta edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintakykyä, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arki- elämässä. 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan kykyä toimia itsenäisesti ja vahvistaa turvallisia vuorovaikutussuhteita. Pal- velu on asiakkaan kanssa yhdessä toteutettavaa, tavoitteellista työskentelyä hänen omassa elinym- päristössään. 

Perhetyö 

Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuu- dessa tai kasvatustyössä. Perhetyöllä edistetään perheen hyvinvointia ja tuetaan itsenäiseen selviä- miseen. 

Nuorten palvelut 

Nuorten palvelut on tarkoitettu nuorille, joille itsenäinen asuminen sekä itsestä, omista asioista, kaverielämästä ja koulusta tai opiskelusta huo- lehtiminen voi olla haastavaa ilman säännöllistä tukea. Tarjoamme yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään. 

Aspalainen tapa toimia 

Henkilökeskeinen toimintatapa 

 • Ihmisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen
 • Perusoikeuksien ja eettisten arojen toteutuminen
 • Osallisuus
 • Mahdollisuus vaikuttaa ja päättää omista asioista
 • Oman näköistä elämää
 • Ratkaisukeskeisyys ja toivon ylläpitäminen
 • Asiakas on mukana palvelujen suunnittelussa, päätöksenteossa ja arvioinnissa

Hyvän kierto 

Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Toiminnastamme syntyvillä tuotoilla Aspa-säätiö hankkii uusia asuntoja ja kehitämme itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa. Kehitämme asumista ja palveluja yhdessä kokemuskumppaneiden kanssa.