Työntekijät asukkaiden oikeuksien toteuttajana

Selvitin juuri valmistuneessa YAMK-opinnäytetyössäni työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten YK:n vammaissopimuksen oikeudet toteutuvat asumispalveluissa.

Työskentelen itse asumispalvelutyöntekijänä ja varavastaavana Aspa-koti Mantelissa, joten pidin aihetta työni puolesta erittäin mielenkiintoisena ja tärkeänä. Tutkimukseni aineiston keräsin Aspa Palvelut Oy:n ja kahden Rinnekodin asumisyksikön työntekijöiltä sähköisellä kyselyllä ja ryhmähaastatteluilla alkuvuonna 2019.

Kodin ulkopuolisen osallisuuden toteutuminen

Tutkimuksen perusteella kehitettävää oli erityisesti kodin ulkopuolisen osallisuuden tukemisessa, sillä kaikki työntekijät eivät ajatelleet tämän kuuluvan heidän työnkuvaansa. Lisäksi kodin ulkopuolisen osallisuuden tukemiseen ei työntekijöiden mielestä ollut tarpeeksi aikaa ja mahdollisuuksia riittämättömien henkilöstöresurssien vuoksi. Kodin ulkopuolisen osallisuuden katsottiin mahdollistuvan ensisijaisesti henkilökohtaisten avustajien kautta, joten vastuuta osallisuuden tukemisesta siirrettiin heille.

Vammaiset henkilöt tarvitsevat mahdollisuuksia osallistua itselleen mielekkäisiin vapaa-ajan toimintoihin ja toimia yhteisön jäseninä, joten osallisuutta tukemalla voidaan myös vahvistaa heidän kokemustaan yhteisöön kuulumisesta. Tutkimuksen mukaan yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu toteutuvat paremmin, kun työntekijät tukevat vammaisia henkilöitä kodin ulkopuoliseen osallisuuteen ja pyrkivät siten normalisoimaan vammaisuutta osana ihmiskunnan moninaisuutta YK:n vammaissopimuksen mukaisesti. Vammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisen osallisuuden tukemiseen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota asumispalveluiden kehittämisessä.

Tietoisuus vammaisten oikeuksista

Tutkimuksen perusteella YK:n vammaissopimuksen sisältöä ei ollut käsitelty riittävästi työyhteisöissä. Työntekijät toivoivatkin tietoa sopimuksen sisällöstä ja sen velvoitteiden näkymisestä asumispalvelutyön arjessa. Työyhteisöissä olisi hyvä pohtia, miten vammaissopimuksen mukaisia oikeuksia toteutetaan asumispalvelutyössä ja miten työntekijät voisivat tehdä oikeuksia näkyvämmiksi asukkaiden arjessa.

Työntekijöiden kuuleminen

Tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden toiveena oli myös, että organisaatiot kiinnittäisivät jatkossa enemmän huomiota työntekijöiden mielipiteisiin ja kehittämisideoihin. Lisäksi työntekijät toivoivat ylipäänsä organisaation tukea asukkaiden oikeuksien toteuttamisessa ja edistämisessä.

Tutkimukseeni osallistuneiden työntekijöiden puheista kuului aito välittäminen asukkaista sekä halu edistää heidän oikeuksiensa toteutumista. Tutkimukseni tarkoituksena onkin tehdä vammaisten oikeuksia näkyviksi sekä samalla herättää ajattelemaan ihmiskunnan monimuotoisuutta ja ihmisten oikeuksia laajemmin. Kiitän kaikkia tutkimukseeni osallistuneita siitä, että annoitte aikaanne ja jaoitte kokemuksianne tästä tärkeästä aiheesta.

Tanja Kullström, asumispalvelutyöntekijä ja varavastaava, Aspa-koti Manteli

Tutustu Tanja Kullströmin opinnäytetyöhön: Selvitys YK:n vammaissopimuksen oikeuksien toteutumisesta asumispalveluissa: Työntekijöiden näkökulmia oikeuksien toteutumiseen

Tutustu Aspa-säätiön tekemään Asukkaan oikeuksien oppaaseen