Omaisyhteistyö on yhteistoimijuutta asiakkaan parhaaksi

Ohjaaja istuu asiakkaiden välissä sohvalla.

Aspa Palvelujen kehitysvammaisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on kehitetty omaisyhteistyön malli. Uusi toimintatapa selkeyttää yhteistyön rooleja. Toimiva yhteistyö näkyy asiakkaan hyvinvointina.

Omaisen rooli palveluissa on tärkeä, sillä heillä on tietoa asiakkaan asioista ja kokemusta asiakkaan aiemmista tapahtumista. Lisäksi he tuntevat ja tietävät asiakkaan mieltymykset. Vaikka asiakas siirtyykin asumisen palveluihin, on hän silti oman perheensä ja sukunsa jäsen.

Haasteet kommunikaatiossa tai itsenäisessä päätöksenteossa ovat osa kehitysvammaisten kanssa toimimista. Tämän takia asiakkaan, asumispalvelun tuottajan sekä omaisen välille tarvitaan tehokasta tiedonvaihtoa, jotta asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Omaisyhteistyön malli

Omaisyhteistyön malli kehitettiin palvelumuotoilun avulla osana Aspa-koti Rantakoivun johtaja Päivi Höökin Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnäytetyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Mallin kehittämisessä olivat mukana kehitysvammaiset asiakkaat, heidän omaisensa sekä Aspa-kotien johtajat.

”Kehitysvammaisten asumisen palvelun tuottaminen on yhteispeliä, jossa tilaaja, palveluntuottaja, asiakkaan omaiset ja lähipiiri sekä muut yhteistyötahot toimivat kaikki asiakkaan parhaan elämän mahdollistamiseksi. Omaisten merkitystä asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä ei voi sulkea pois missään vaiheessa” Päivi sanoo. 

Mallin pääteemoina ovat yksilöllisyys, luottamus, suunnitelmallisuus sekä vuorovaikutteisuus, jotka näkyvät arjen teoissa. Mallia voidaan käyttää omaisyhteistyön kuvaamisessa, suunnittelussa, ohjaamisessa sekä sisäisessä koulutuksessa. Lisäksi se voi toimia laatujohtamisen välineenä sekä kilpailutuksissa antamassa tietoa tilaajalle toteuttamastamme omaisyhteistyöstä.

Aivoriihen kautta tietoa omaisten toiveista

Omaisille sekä kehitysvammaisille asiakkaille pidettiin aivoriihi, jossa he ilmaisivat toiveitaan omaisyhteistyön suhteen. Tulosten mukaan he arvostavat ammattitaitoista sekä asiakkaan tuntevaa henkilökuntaa, joka tutustuu asiakkaan historiaan sekä tukee asiakkaan ja omaisen välistä yhteydenpitoa. Lisäksi he toivoivat, että tiedottaminen on laadukasta sekä sitä, että asiakkaan, omaisen ja työntekijän yhteistä luottamusta lujitetaan hyvän yhteistyön avulla.

Oli todella tärkeää, että saimme niin omaiset kuin asiakkaat mukaan suunnittelemaan omaisyhteistyön mallia. Sain sitä kautta kattavan kuvan heidän toiveistaan sekä yhteistyön toteutustavoista”, kertoo Päivi.

Omaiset tärkeässä roolissa palvelun suunnittelussa

Omaisten ja asiakkaiden lisäksi lopputyössä selvitettiin Aspa-kodin johtajien näkemyksiä omaisyhteistyöstä palveluntuottajan näkökulmasta. Heidän mukaansa asiakkaiden omaiset ovat merkittävässä roolissa erityisesti asiakkaan palvelun suunnittelussa ja palautteen antajina. Palautteen kerääminen eri kanavista ja niihin reagointi koettiin myös olennaisena omaisyhteistyössä. Lisäksi johtajat korostivat tilaajien edellyttämää yhteistyötä omaisten kanssa, jonka mukaan toimimme.

”Olemme ottaneet mallin käyttöön Aspa-koti Rantakoivussa ja sen merkitys tulee esiin omaisyhteistyön todentamisen ja työnjaon tilanteissa. Omaisyhteistyö ei ole yhden työntekijän tekemää työtä, sillä koko työyhteisö tekee omaisyhteistyötä jokaisessa kohtaamisessa”, toteaa Päivi loppuun.