Oman mielialan tunnistamiseen apua älylaitteen sovelluksista

Mielialapäiväkirjan täyttäminen voi auttaa kiinnittämään enemmän huomiota omaan jaksamiseen ja esimerkiksi havainnoimaan niitä asioita, mitkä vaikuttavat mielialaan joko positiivisesti tai negatiivisesti.  

Aspa-säätiön Arjen koodit -hankkeessa 19 mielenterveyskuntoutujaa testasi  puhelimeen ladattavaa mielialapäiväkirjasovellusta kahden kuukauden ajan. Kokeilun tavoitteena oli kokeilla, onko sovelluksista apua arjessa.

Osallistujat arvioivat auttaako mielialapäiväkirja tunnistamaan omia mielialoja ja tunnetiloja, auttaako se tunnistamaan mielialan taustalla vaikuttavia tekijöitä ja auttaako se muuttamaan toimintaa arjessa. Lisäksi haluttiin selvittää, onko mielialapäiväkirja hyödyllinen ajatusten jäsentämisessä ja pohdittaessa omaa arkea asumispalvelutyöntekijän tai jonkun muun (tuki)henkilön kanssa.

Testaajat hyötyivät sovelluksesta arjessaan

”Suosittelisin sovellusta ystävilleni, jotka saattavat tarvita apua omien tunteidensa tulkitsemiseen ja seuraamiseen.”

Testaajat kokivat mielialapäiväkirjasta olleen hyötyä arjessaan. Erittäin tai melko hyödylliseksi sovelluksen käytön koki 14 ja hieman hyödylliseksi 5 testaajaa.

Lähes kaikki testaukseen osallistuneet kertoivat jatkavansa mielialapäiväkirjasovelluksen käyttöä testijakson jälkeenkin. He arvioivat, että sovelluksen käyttö auttaa masentuneita ihmisiä tai heitä, joilla on puutetta voimavaroista tai kovia vaihteluja mielialassa. Käyttö hyödyttää myös kotiinsa eristäytyneitä ja sellaisia henkilöitä, joilla on vaikeuksia seurata tunteitaan ja niiden vaikutusta arkeen. Sovellus sopii hyvin myös henkilöille, jotka hahmottavat asioita visuaalisesti.

Sovelluksia oli helppo käyttää

Testaukseen valittiin kaksi suomenkielellä saatavilla olevaa sovellusta, Daylio ja Mielialapäiväkirja (Jonathan Sautter). Ne olivat testaajien mielestä selkeitä ja helppokäyttöisiä.

Dayliossa omaa mielialaa voi arvioida hymynaama-kuvakkeiden avulla. Lisäksi siihen voi asettaa tavoitteita ja klikkailla päivän aikaisia aktiviteetteja kuvakkeiden avulla. Sautterin Mielialapäiväkirjassa voi mielialan lisäksi arvioida esimerkiksi väsymystä, ahdistusta ja toimintakykyä. Molemmissa sovelluksissa on analyysityökalut, joiden avulla omaa vointia voi tarkastella pidemmällä ajanjaksolla. 

”Yksinkertainen ja helppo käyttää”

 

Testaukseen osallistuneet henkilöt saivat itse valita, kumpaa sovellusta testasivat; muutama kokeili molempia.

Dayliossa etenkin omien aktiviteettien merkintä koettiin hyödyllisenä. Niiden avulla pystyi helposti kartoittamaan miten päivän aikainen toiminta vaikuttaa omaan mielialaan:

”Käyttänyt välillä kerran päivässä, välillä useammin. Sovellus oli helppokäyttöinen, visuaalisesti miellyttävä, omia aktiviteetteja pystyi lisäämään ja siten seuraamaan omiin mielentiloihin vaikuttavia asioita.”

Sautterin mielialapäiväkirjan hyvänä puolena pidettiin erityisesti sitä, että mielialan lisäksi pystyi arvioimaan omaa vointia myös muilta kanteilta:

”Sovelluksessa huomasin heti eron Daylioon verrattuna, oli se että siinä pystyi laittamaan useamman eri tunnetilan yhdellä kerralla. Myös kyseisten tunnetilojen seuraaminen oli hieman selkeämpää mielialapäiväkirjassa kuin Dayliossa, mutta molemmat olivat mielestäni todella hyviä omalla tavallaan.”

Mielialapäiväkirjan pito auttoi tunnistamaan omia tunnetiloja

Kaikki testaajat, yhtä lukuun ottamatta, kokivat, että mielialapäiväkirjan auttaneen usein (8 testaajaa) tai jonkin verran (10 testaajaa) tunnistamaan omia tunnetiloja tai niiden vaihteluja.

”Koin ehkä pienen ”valaistumisen” oman todellisen tunnetilani suhteen.”

Testaajat kuvasivat sovelluksen käytön osin tekemään näkyväksi sen, mitä jo tiesivätkin omasta mielialastaan. Se auttoi myös kiinnittämään enemmän huomiota sen hetkiseen olotilaan ja ajattelemaan elämää eri kantilta. 

”Muutaman päivän mielialapäiväkirjaa täytettyäni huomasin kiinnittäväni automaattisesti huomiota mielialani vaihteluihin ja muutenkin olin tietoisempi senhetkisestä olostani.”

Joidenkin kohdalla se johti myös uusiin oivalluksiin. Eräs testaaja kertoi mielialapäiväkirjan täyttämisen auttanut häntä oivaltamaan, että oma masennuksesta toipuminen olikin vielä kesken:

Opin tunnistamaan paremmin, mitkä asiat saattavat laukaista negatiivisia tunteita itsessäni sekä koin ehkä pienen ”valaistumisen” oman todellisen tunnetilani suhteen. Luulin olevani positiivinen tai vähintään neutraali suurimman osan viikosta, mutta todellisuudessa olinkin paljon masentuneempi kun itse ymmärsin. Raportteja katsoessa ymmärsin paremmin, että vaikka haluan uskotella olevani kunnossa, en välttämättä ole.”

Yksi testaajista kertoi, että sovellus oli auttanut häntä huomaamaan, että arjessa on selkeästi hyviä ja huonoja jaksoja, toinen taas kertoi havahtuneensa siihen, että arjesta löytyi usein niitä hyviäkin päiviä.

Sovellus on toiminut hyvänä konkreettisena muistutuksena siitä, että hyviä tai edes ”ihan hyviä” päiviä onkin oikeasti yllättävän usein.”

Mitkä asiat saavat mielen matalaksi

Olen oppinut tunnistamaan asioita, jotka tuovat minulle ahdistusta ja olen myös huomannut, että vaikka väsymys ja ahdistus olisivat korkealla ja mieliala alhaalla, olen pystynyt pitämään toimintakykyni yllä normaalia paremmin.”

Lähes kaikki testaajat kertoivat sovelluksen käytöstä olleen usein (4 testaajaa) tai jonkin verran (14 testaajaa) apua tunnistamaan mielialan takana vaikuttavia asioita. Pari testaajaa kertoi huomanneensa erityisesti, mitkä tekijät vaikuttavat mielialaan positiivisesti. Yksi kertoi huomanneensa selkeän syy-seuraussuhteen edellisen päivän tekemisiin ja toinen taas oppi mikä aiheuttaa masennusta, mikä ahdistusta.

Pystyn paremmin erottelemaan mitkä asiat saavat minut esim. ahdistumaan, ja mitkä masentumaan. Sovelluksen erottelu kertoo tarkasti mikä mieliala on vahvimmillaan ja milloin, ja omien kommenttien avulla olen saanut selvyyttä mikä asia triggeroi minkäkin tunnetilan helpommin. (esim. isot sosiaaliset tapahtumat saavat helpommin ahdistuksen yms)”

Sovelluksesta näytti olevan apua etenkin tunnistamaan niitä tekijöitä mitkä saavat mielen matalaksi. Unen määrän ja laadun vaikutuksen mielialaan oli huomannut yllättävän moni sovelluksen käyttäjä. Osa vastaajista oli seurannut sovelluksen avulla myös sairautensa oireita tai esimerkiksi päihteiden käyttöä tai muita paheita ja niiden vaikutusta mielialaan. 

Oman toiminnan muuttaminen haastavaa

Osa vastaajista kertoi myös oppineensa muuttamaan toimintaansa sovelluksen käytöstä kummunneiden havaintojen pohjalta. Kaksi testaajaa kertoi sovelluksen auttaneen tässä usein, 10 jonkin verran. Seitsemän testaajaa oli kuitenkin sitä mieltä, ettei sovelluksesta ollut lainkaan hyötyä muuttamaan omaa toimintaa tai ajatteluaan. Saattaa olla, että osalle testijakso oli liian lyhyt oman toiminnan muuttamiseen. Osa mielialaan vaikuttavista asioista voi olla myös sellaisia mihin tarvitaan muunlaista tukea tai yksinkertaisesti asioita, joihin on vaikea vaikuttaa. 

Ne, jotka olivat muuttaneet toimintaansa mielialapäiväkirjan täytön seurauksena, kertoivat esimerkiksi oppineensa ennakkoon välttämään tilanteita, jotka vaikuttavat negatiivisesti mielialaan. Eräs vastaaja kuvasi oppineensa ”leppoistamaan” välillä, ettei ainoastaan ”suorita” elämää. Yksi vastaajista kertoi myös pyytäneensä apua ”huonojen päivien putkeen”.

Osaan vältellä tiettyjä tilanteita paremmin ja seuraamaan omaa tilaani paremmin ja tekemään päätöksiä sen mukaan helpommin. Esim. jos päivä on ollut aamusta asti todella huono niin en välttämättä lähde kahville kaverin kanssa, kun tiedän että se saattaa vaan kuormittaa minua enemmän.”

Sovelluksen käyttö terapian tai asumispalvelutyön tukena

Sovelluksen kalenteria oli hyvin helppo näyttää terapeutille, Aspan työntekijälle ja muillekin, ja siitä näkyi hyvin minkälainen viikko on ollut.”

11 testaajaa kertoi keskustelleensa sovelluksen käytöstä tai sen esiin nostamista tunteista jonkun toisen henkilön kanssa. Osalla ei ollut testijakson aikana terapiakäyntejä tai muuta tukea ja siitä syystä he eivät olleet keskustelleet asiasta. Osa vastaajista puolestaan ei kokenut keskustelua tarpeelliseksi.

Vaikka yli puolet vastaajista oli kertonut keskustelleensa sovelluksen käytöstä jonkun toisen henkilön kanssa, ainoastaan pari vastaajaa kertoi, miten hyödyllisenä oli tätä pitänyt.

Eräs testaaja kuvasi sovelluksesta olleen hyötyä siinä, että pystyi esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan tai terapeutin tapaamisessa muistamaan kuulumiset paremmin. Eräs testaaja kertoi sovelluksen olleen isona apuna terapiassa, kun on seurattu omia mielialoja ja niiden vaihtelua. 

Kiinnostaako sinua seurata omaa mielialaasi?

Voit ladata Daylion ilmaiseksi Google Play -kaupasta tai Apple Storesta ja Mielialapäiväkirjan Google Play -kaupasta. 

Jos kaipaat opastusta sovellusten käyttöön, Aspa-säätiön Digi Haltuun -hankkeen kouluttamat digikaverit ovat lupautuneet auttamaan tarvittaessa. Saat heihin yhteyden laittamalla viestiä osoitteeseen arjenkoodit@aspa.fi.

Näin otat Daylio-mielialapäiväkirjan käyttöösi

Videolla opastetaan miten pääset alkuun Daylio-mielialapäiväkirjan käytössä. Daylio on ilmainen puhelimeen ladattava sovellus, jonka avulla voi seurata päivittäin omaa mielialaansa ja siihen vaikuttavia asioita.

Katso myös opastusvideomme siitä, miten Dayliota käytetään ja muokataan omiin tarpeisiin sopivaksi.

Voit kysyä lisätietoja mielialapäiväkirjojen testaamisesta Arjen koodit -hankkeen hankekoordinaattori Saara Kanulalta, arjenkoodit@aspa.fi.