Sosiaalinen kuntoutus

Käsi poimii yrttejä ikkunalaudalta.

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan asiakkaalle annettavaa tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaille yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavaa valmennusta. Valmennuksella tuetaan asiakkaan mahdollisimman itsenäistä toimimista arjessa, vahvistetaan elämänhallintaa, tuetaan asumisessa, madalletaan asiakkaan kynnystä toimia arjen vaatimissa sosiaalisissa tilanteissa, rakennetaan osallisuutta tukevaa sosiaalista verkostoa, tuetaan työelämävalmiuksia ja työ- ja toimintakykyä sekä tuetaan asiakasta hyödyntämään muita hänen tarvitsemiaan hoito- ja kuntoutuspalveluja. Palvelun avulla halutaan ensisijaisesti aikaansaada muutosta arkeen, hyvinvointiin ja kuntoutumiseen yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja ylläpidetään toimintakykyä ja arjen hallintaa.

Palvelun käyttäjinä on nuoria tai täysi-ikäisiä asiakkaita, joilla on päihteiden ongelmakäyttöön tai mielenterveysongelmiin liittyviä tuen tarpeita. Palvelujen tarkoituksena on, että asiakkaan palvelutarve niiden avulla vähenee ja asiakkaan itsenäinen toimintakyky edistyy.

Sosiaalinen kuntoutus vastaa asiakkaan tarpeisiin sekä asumiseen liittyvissä toiminnoissa, että kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Palvelu on suunnitelmallista ja aktiivista kuntoutusta. Palvelun tarkoituksena on edistää asiakkaan itsenäistä suoriutumista, elämänhallintaa ja elämänlaatua sekä päihteettömyyttä. Palvelu tukee myös asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Säännölliset tukikäynnit perustuvat asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan.

Monipuolinen valikoima tukitoimia ja työmenetelmiä

Käytössä on monipuolinen valikoima tukitoimia ja työmenetelmiä, esimerkiksi henkilökeskeinen toimintatapa, voimavaralähtöinen valmennus sekä neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät. Näiden avulla tuetaan asiakaskohtaisten tavoitteiden toteutumista. Omaohjaajan tehtävänä on valita asiakkaan tarpeisiin sopivat, yksilölliset menetelmät ja työtavat. Asiakasta tuetaan ja autetaan asioinneissa ja asiakkaan omien asioiden hoitamisessa. Asiakkaalle annetaan apua, tukea ja ohjausta riippuvuuksien hallintaan ja päihteettömän elämäntavan omaksumiseen. Asiakasta tuetaan ja autetaan käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita ja löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan.