Aspan vuosi 2021: Mahdollisuudet itsenäiseen elämään vahvistuivat

Aspan strategian mukaisesti onnistuimme tukemaan arjessaan apua ja tukea tarvitsevia eri tavoin vammaisia ihmisiä ja mielenterveyskuntoutujia asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Aspan vuosi 2021.
Aspa-säätiö: 1200 vuokra-asuntoa, koti 170 uudelle asukkaalle, 8 hanketta/toimintoa, 31 työntekijää, 100 kokemustoimijaa, henkilöstötyytyväisyys 4,3/5. Aspa Palvelut Oy: 1500 asiakasta, 40 Aspa-kotia, 374 työntekijä, asiakastyytyväisyys 4,5/5.

Vuonna 2021 lähdimme toteuttamaan Aspa-konsernin uutta strategiaa. Perustehtävän ja uuden vision pohjalta strategiaan asetettiin kolme päätavoitetta: henkilökohtainen asiakaskokemus, hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävä talous.

”Toteutimme vuoden aikana neljä koko henkilöstölle suunnattua Kohtaamoa sekä Aspalainen-koulutuksen. Niiden tavoitteena oli yhdessä syventyä strategian eri teemoihin ja tapaamme toimia. Henkilöstö- ja asiakastutkimuksen mukaan arvot ja strategia näkyvät hienosti arjessamme. Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä hyvästä työstä”, sanoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Hankkeet itsenäisen elämän ja osallisuuden tukena

Aspa-säätiön kehittämistoiminnan painopiste oli erityisesti sen eri toimintoihin osallistuneiden ihmisten voimavarojen sekä digitaalisten valmiuksien tukemisessa.

Vuonna 2021 Aspa-säätiössä oli käynnissä seuraavat kehittämishankkeet:

Omat avaimet -toiminta kehitti itsenäistymistä tukevia voimavaralähtöisiä työmenetelmiä, toteutti valmennuksia, koulutti ammattilaisia menetelmien käyttöön valtakunnallisesti ja organisoi palvelujen yhteiskehittämistä Itä-Suomessa. Toiminta tavoitti yhteensä 928 ihmistä. Lähes 90 % koulutuksen saaneista ammattilaisista aikoi ottaa voimavaravalmennusmenetelmiä käyttöönsä ja valtaosa (80–100 %) valmennuksiin osallistuneista nuorista koki toimijuutensa ja hyvinvointinsa vahvistuneen.

Mielekäs-toiminta mahdollisti mielekästä vapaa-aikaa ja lievitti asumispalvelujen asiakkaiden yksinäisyyttä mm. Facebook-ryhmä Olkkarissa. Toiminta tavoitti yhteensä 1935 ihmistä. Osallistujien osallisuuden tunne vahvistui ja vastaavasti yksinäisyyden kokemukset vähentyivät edellisvuodesta.

Digi haltuun -hankkeessa jatkettiin digikaverimallin toteuttamista ja juurruttamista sekä edistettiin digikurssien saavutettavuutta kouluttamalla ammattilaisia SAKKE-työkalun käyttöön. Työkalusta muotoiltiin myös etädigikurssien saavutettavuuden arviointiin soveltuva versio. Vuoden aikana 21 aktiivista digikaveria opasti 1297 asumispalvelun asiakasta digilaitteiden käytössä. Digikavereista 80 % koki hankkeen vaikuttaneen myönteisesti elämäänsä ja lähes kaikki osallistujat (97 %) koki digiopastukset hyödyllisinä.

Asumisen ajokortti -hanke käynnistyi syyskuussa. Hankkeen tavoitteena on luoda asumisen taitoja vahvistava valmennusmalli sekä kokeilla sovittelutoimintaa myös asumisessa. Hanke tavoitti lyhyessä ajassa 1244 ihmistä. Kaikki Asumisen ajokortti -valmennukseen osallistuvat kokivat valmennuksen 100 % hyödylliseksi, saavutettavaksi ja toimivaksi.

Arjen koodit -hankkeen kehittämä Digihelppari-sovellus oli neuropsykiatrisia piirteitä omaavien ihmisten tukena, sovelluksella oli yli 700 käyttäjää. Erilaisilla digiratkaisuilla, kuten virtuaalilaseilla ja älyvaloilla oli huomattavia hyvinvointivaikutuksia sekä kodin turvallisuutta lisääviä vaikutuksia kohderyhmässä. Hanke tavoitti yhteensä 389 ihmistä.

4You-hanke kehitti yhdessä kokemustoimijoiden, osallistujien ja alan ammattilaisten kanssa työmenetelmän lastensuojelutaustaisten nuorten itsenäistymisen tukemiseen Jyväskylässä. Valmennusmallia vietiin ammattilaisten käyttöön ja toteutettiin nuorten kanssa. Lisäksi toiminta sisälsi erilaisia harrastuskokeiluja. Hankkeen eri toiminnot tavoittivat yhteensä 380 ihmistä. Suurin osa nuorista (70–100 %) koki arjenhallintansa ja tulevaisuuden toiveikkuuden kohentuneen ja yli puolet oli saanut uuden ystävän tai harrastuksen.

Voimaa seksuaalisuudesta -hanke keskittyi asumispalvelujen asiakkaiden seksuaalioikeuksia edistämiseen. Hankkeen tuloksena syntyi Lupa puhua -tuoteperhe sekä Seksuaalikasvatuksen pizza -ohjeet. Hankkeessa kehitettyjä tuotteita voidaan käyttää seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten puheeksi ottamiseen ja käsittelyyn asumispalvelujen asiakkaiden kanssa. Hanke tavoitti yhteensä 455 ihmistä 35:ssä koulutuksessa tai työpajassa. Kaikki koulutuksiin osallistuneet (100 %) kokivat osaamisensa lisääntyneen sekä saaneensa lisää työkaluja työhönsä.

Velka veks ja asuminen check -hankkeessa kehitettiin systemaattinen ja varhaiseen puuttumiseen perustuva perintäprosessi Aspa-konsernin käyttöön.

Kaikissa toiminnoissa ja hankkeissa oli mukana kokemustoimijoita. He ovat niitä asiakasosallistujia, jotka toimivat kouluttajina, digikavereina, vertaistukena, jäseninä hankkeiden palvelumuotoiluryhmissä sekä asiantuntijoina yhteistyöverkostoissa. Uusille kokemustoimijoille järjestettiin vuonna 2021 yksi koulutus. Kehittämisen eri toimintoihin ja tehtäviin osallistui yli 100 kokemustoimijaa.

Itsenäistä elämää omassa kodissa

Aspa-säätiö tarjosi kodin noin 170 arjessaan apua ja tukea tarvitsevalle uudelle asukkaalle. Omistamme tällä hetkellä yli 1200 asuntoa useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Aspa-säätiö hankki kahdeksan uutta tukiasuntoa pääkaupunkiseudulta ja yhden Tampereelta sekä vuokrasi neljä asuntoa pääkaupunkiseudulta. Asumisneuvontamme oli vuokralaisten tukena, jotta asuminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Aspa Palvelut Oy tuotti asumispalveluita noin 1500 asiakkaalle eri puolilla Suomea. Aspa-koteja on yhteensä 40. Vuoden 2021 aikana aloitettiin toiminta Aspa-koti Haikarissa Lohjalla (7/2021), ja liiketoiminta Aspa-koti Stjärnhemissä luovutettiin (4/2021).

Aspa Palveluiden asiakasmäärä pysyi vuoden 2020 tasolla. Lukumääräisesti suurin asiakasryhmä vuonna 2021 oli edelleen mielenterveyskuntoutujat, joiden osuus koko asiakaskunnasta oli 56 %. Seuraavaksi suurin asiakasryhmä oli vammaispalvelujen asiakkaat, 20 % asiakkaista. Kehitysvammaisten asiakkaiden osuus oli 13 %. Mielenterveyskuntoutujien määrä ja osuus asiakaskunnasta kasvoivat vuoden aikana asiakasryhmistä voimakkaimmin.

Korkea asiakastyytyväisyys

Aspa Palvelut Oy:n asiakastyytyväisyys oli erittäin korkealla tasolla, 4,5/5. Asiakkaistamme 95 % on erittäin tai melko tyytyväisiä palveluun. Yhtiö saavutti myös mittaushistoriansa parhaimman suositteluindeksin tuloksen (NPS = 58 vrt. 2020: 36).

Vuonna 2021 toteutettiin ensimmäistä kertaa läheistutkimus. Sen tarkoituksena oli saada palautetta ja kehitysideoita asiakkaidemme läheisiltä ja antaa heille kanava kertoa mielipiteensä. Vastauksia kertyi hyvin ja läheisten tyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Säätiön tarjoamien vuokra-asuntojen asukaskokemuksen mittaamista jatkettiin vuonna 2021, jolloin yhteensä 215 (166) asukasta vastasi asukaskokemusta kartoittaviin kysymyksiin. Vuoden 2021 kokonais-NPS oli 40,5 (37,9 vuonna 2020).

Aspa Asiantuntijapalvelut Oy asiakastyytyväisyys koulutuksiin osallistuneilla oli korkea. Asteikolla 1–5 mitattuna koulutusten hyödyllisyys sai keskiarvon 4,41 ja jokainen oli valmis suosittelemaan niitä. Aspa Asiantuntijapalvelut Oy tuottaa koulutus-, kehittämis-, arviointi- ja konsultointipalveluita sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Meillä on tarjolla ihmisen hommaa

Aspa Palvelut Oy:n palveluksessa oli työsuhteessa keskimäärin 374 henkilöä ja Aspa-säätiöllä 31 henkilöä.

Sote-alan työvoimapula on tällä hetkellä valtava ja sen vaikutukset näkyvät myös meillä. Pärjätäksemme kovassa kilpailussa lähdimme vahvistamaan Aspan työnantajakuvaa. Haluamme kertoa työstämme inhimillisesti ja rehellisesti. Meillä työ on ihmisen hommaa. Aspa Palvelut tiivisti myös opiskelijayhteistyötä, kehitti rekrytointikokemusta sekä esihenkilölupauksen yhdessä Aspa-kodin johtajien kanssa.  

Henkilöstötyytyväisyys parani hieman edellisvuodesta. Henkilöstötutkimuksen perusteella Aspa-säätiön henkilöstön arvosana Aspasta työnantajana oli 4,3 (3,9 vuonna 2020) ja Aspa Palvelut Oy:n puolella 3,9 (3,8 vuonna 2020).

Saavutettavuus ja selkokieli

Kehitimme verkkosivustoamme entistä saavutettavammaksi sekä kognitiivisen että teknisen saavutettavuuden näkökulmasta. Selkeästi meille -hanke arvioi verkkosivustomme kognitiivisen saavutettavuuden. Aspa.fi sai Selkeästi meille -tunnuksen. Tunnus kertoo, että haluamme verkkopalvelumme olevan helppo käyttää ja ymmärtää. Lisäsimme verkkosivuille myös kognitiivisen saavutettavuuden saavutettavuusselosteen.

Vuoden aikana tuotimme selkokielellä Aspan uuden Asumisen oppaan ja järjestimme Aspa-säätiön henkilökunnalle selkokielen koulutusta. Lisäksi Aspan strategiasta vuosille 2021–23 on tuotettu selkokielinen versio. Aspa-säätiö on Selkokielen neuvottelukunnan jäsen. Selkokielen neuvottelukunta ohjaa Suomen selkotoimintaa.

Talous

Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Toiminnastamme syntyvillä tuotoilla hankimme uusia asuntoja ja kehitämme itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa.

  • Konsernin kokonaistuotot olivat 32,4 milj. € (32,5 milj. €)
  • Konsernin tilikauden tulos oli 104 174 € (381 362 €)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 29,7 % (28,5 %)
Konsernin talouden tunnusluvut 2021: konsernin kokonaistuotot 32,4 milj. eur., omavaraisuusaste 29,7 %, konsernin tilikauden tulos 104 174 e.