Aspan vuosi 2022 – Ratkaisuja asumisen onnistumiseen

Aspan vuosi 2022

Aspa mahdollistaa itsenäisen elämän. Teemme sen tarjoamalla eri tavoin tukea tarvitseville asumispalveluja ja vuokra-asuntoja ympäri Suomen. Kehittämishankkeemme tukevat ja vahvistavat itsenäiseen elämään tarvittavia voimavaroja ja taitoja.

Vuosi 2022 oli Aspan 27. toimintavuosi ja 15. vuosi konsernina. Aspa-konsernin muodostavat Aspa-säätiö ja sen omistamat Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy.

Vuosi 2022 oli toinen Aspa-konsernin strategian toimeenpanon kannalta. Strategiakautta toteutetaan ajanjaksolla 2020–2023. Tavoitteemme näille vuosille ovat: henkilökohtainen asiakaskokemus, hyvinvoiva henkilöstö ja kestävä talous. Visiomme on, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään. Näiden toteuttamiseksi meillä tulee olla myös rohkeutta uudistua. Vuoden aikana pohdimme rohkeutta uudistua eri foorumeilla ja mietimme yhdessä Aspan toivottua tulevaisuutta.

”Vuosi 2022 oli meille Aspassa sekä onnistumisten että haasteiden vuosi. Asiakkaamme olivat erittäin tyytyväisiä toimintaamme ja henkilöstötyytyväisyys säilyi korkealla tasolla. Aspa-säätiölle kulunut vuosi oli taloudellisesti erittäin vaikea, mutta tytäryhtiömme Aspa Palvelut Oy ja Aspa Asiantuntijapalvelut Oy ylsivät hienosti tavoitteisiinsa”, kertoo Aspa-säätiön toimitusjohtaja Tuomas Koskela.

Ratkaisuja asumisen onnistumiseen

Hallitus on sitoutunut poistamaan asunnottomuuden Suomesta vuoteen 2027 mennessä. Tässä onnistuakseen ihminen tarvitsee kodin lisäksi asumisen taitoja ja yksilöllistä tukea. Aspa tarjoaa tukea ja apua asumiseen ja siinä onnistumiseen.

Aspa-säätiö omisti vuonna 2022 yli 1200 asuntoa usealla eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Tarjosimme kodin noin 180 uudelle asukkaalle. Asunnon lisäksi vuokralaisilla on käytössään asumisneuvonta, jonka kautta he saavat apua ja neuvoa asumisen onnistumiseksi. Kertomusvuoden aikana säätiö hankki neljä asuntoa pääkaupunkiseudulta ja yhden Järvenpäästä sekä välivuokrasi seitsemän asuntoa pääkaupunkiseudulta.

Aspa Palveluilla on 40 Aspa-kotia valtakunnallisesti. Vuoden 2022 aikana käynnistettiin yksi uusi Aspa-koti Westerinpiha Tampereella ja toiminta päättyi Aspa-koti Salpurissa Lahdessa (6/2022). Vuoden 2022 lopussa yhtiön palveluiden piirissä oli 1620 asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi 160 asiakkaalla. Lukumääräisesti suurin asiakasryhmä vuonna 2022 oli edelleen mielenterveys- ja päihdekuntoutujat osuudella 40 %. Seuraavaksi suurin asiakasryhmä oli vammaispalvelujen asiakkaat 38 % asiakkaista. Kehitysvammaisten asiakkaiden osuus oli 19 %.

Vuoden 2022 Aspa osallistui kahteen isoon tapahtumaan, joissa tarjosimme reseptejä asumisen onnistumiseksi. Heinäkuussa kokosimme asumisen asiantuntijoita paneelikeskusteluun Poriin SuomiAreenalle kertomaan omista ratkaisuistaan. Lokakuussa osallistuimme Asunnottomien yöhön omalla messuosastolla. Lisäksi olimme mukana paikallisissa tapahtumissa ja puheenvuoroissa. Molemmissa tapahtumissa mukana olivat Aspa-säätiön Asumisen ajokortti -hanke ja vuokra-asunnot sekä Aspa Palvelut.

Voimavaroja ja taitoja itsenäistä elämää varten

Aspa-säätiön hankkeet ja toiminnat keskittyvät tukemaan arjessaan apua tarvitsevia asumaan ja elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Vuoden 2022 toteutettiin seuraavia STEA-avusteisia kehittämistoimintoja

Omat Avaimet -toiminta Itsenäistymistä tukevat voimavaralähtöiset työmenetelmät ja ammattilaisten kouluttaminen. Tavoitti 965 ihmistä. 100 % valmennuksiin osallistuneista nuorista koki hyvinvointinsa vahvistuneen. 85 % nuorista koki toimijuutensa vahvistuneen. Yhdistettiin 4You -toiminnan kanssa.

Omat avaimet -toiminta (AK)

Toimintaan yhdistettiin kertomusvuonna 4You-hanke. Toiminta toteutti ja kehitti itsenäistymistä tukevia voimavaralähtöisiä työmenetelmiä, koulutti ammattilaisia menetelmien käyttöön valtakunnallisesti ja organisoi palvelujen yhteiskehittämistä Itä- ja Keski-Suomessa.

Mielekäs-toiminta (AK)

Toiminta mahdollisti mielekästä vapaa-aikaa, tutustutti osallistujia uusiin ihmisiin, lievitti asumispalvelujen asiakkaiden yksinäisyyttä ja vahvisti osallisuutta. Toimintaa järjestettiin pääasiassa virtuaalisessa vapaa-ajanviettopaikassa, Facebook Olkkarissa. Olkkarissa toteutettiin monipuolista ohjelmaa aina kieltenopetuksesta virtuaalisiin teatterivierailuihin.

Mielekäs-toiminta. Toiminta mahdollisti mielekästä vapaa-aikaa, tutustutti osallistujia uusiin ihmisiin, lievitti asumispalvelujen asiakkaiden yksinäisyyttä ja vahvisti osallisuutta. Mielekäs vapaa-ajan ryhmiin osallistui 770 ihmistä. 99 % osallistujista kokee tulleensa Olkkarissa hyväksytyksi sellaisenaan kun on. Olkkari Facebook-ryhmässä 460 jäsentä.
Digiloikkarit-toiminta. Toiminnasta vahvistetaan osallisuutta digitaalisissa  ympäristöissä ja jokaisen oikeutta digitaitojen kartuttamiseen. Digiopastuksia 648 henkilölle. Uusia digikavereita valmennettiin 20 ja digikavereiden jatkokoulutuksissa oli 23 osallistujaa. 91,7 % koki toiminnan itselleen merkityksellisenä. 81,3 % koko itseluottamuksensa lisääntyneen digikaverina toimimisen johdosta.

Digiloikkarit-toiminta (AK)

Toiminta käynnistyi 1.3.2022, kun Digi haltuun ja Arjen koodit -hankkeet yhdistettiin. Digikaverit opastivat asiakkaita yhteistyökumppaneiden matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja päivätoiminnoissa. Asiakkaiden oikeutta tarpeen mukaiseen digitukeen sosiaali- ja asumispalveluissa edistettiin opinnäytetyöllä. Se kartoitti asiakkaiden kokemusta digiosallisuudesta ja tarpeista, toi esiin työntekijöiden näkemyksiä ja esitti kehittämissuositukset asian edistämiseksi.

Asumisen ajokortti -hanke (C)

Hanke alkoi syyskuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on luoda asumisen taitoja vahvistava valmennusmalli sekä kokeilla myös sovittelutoimintaa asumisessa.

Asumisen ajokortti -hanke. Asumisen taitojen valmennus ja sovittelutoiminta. Kurssien ja tilaisuuksien kautta tavoitettiin 1131 henkilöä. Nuorille suunnatulla TikTok-tilillä 3394 seuraajaa. 99 % osallistuneista koki valmennuksen hyödylliseksi, saavutettavaksi ja toimivaksi.
Hymis-hanke. Vammaisten ja autismikirjoilla olevien nuorten mielen hyvinvoinnin ja identiteetin vahvistaminen. Ryhmätoiminnoista 314 osallistujaa. Nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia mukana tilaisuuksissa 264 kpl. 85 % kokee osallistumisen hyödylliseksi.

Hymis-hanke (C)

Hanke alkoi kertomusvuonna. Vammaisten ja autisminkirjolla olevien nuorten mielen hyvinvoinnin ja identiteetin vahvistamisen lisäksi se pyrkii siihen, että palvelujärjestelmässä tunnistetaan nuorten tarve ja oikeus nuorten palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin mielenterveyspalveluihin. Hymis kehitti valmennuksia saavutettavammaksi ja aloitti ryhmätoiminnat keväällä 2022.

Muut hankkeet

Loppuvuodesta toteutettiin Lapsistrategian tilaamana jälkihuollon nuoria koskeva selvitys sekä Niilo Helanderin säätiön rahoituksella Toivon tarinat -hanke, jossa kerättiin lastensuojelutaustaisten nuorten ajatuksia ja kokemuksia toivosta.

Kaikissa toiminnoissa ja hankkeissa oli mukana kokemustoimijoita, jotka toimivat kouluttajina, digikavereina, vertaistukena ja jäseninä hankkeiden palvelumuotoiluryhmissä sekä asiantuntijoina yhteistyöverkostoissa. Kokemustoimijoille järjestettiin kertomusvuonna yksi ryhmänohjaajakoulutuskokonaisuus.

Talous

Aspan toiminta perustuu hyvän kiertoon. Toiminnastamme syntyvillä tuotoilla hankimme uusia asuntoja ja kehitämme itsenäisen elämän mahdollisuuksia yhdessä asukkaiden kanssa.

  • Konsernin kokonaistuotot olivat 33,2 milj. € (32,4 milj. €)
  • Konsernin tilikauden tulos oli -472 859 € (104 174 €)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 29,0 % (29,7 %)